Ubytovací řád

 1. Při příchodu předloží každý občan pověřenému pracovníku na recepci svůj občanský průkaz nebo cestovní pas a zaplatí ubytovací poplatek.  Povolení ke stanování, které mu bude vydáno, předloží při prodloužení pobytu. Poplatek za ubytování se platí při nástupu. Děti do 15 let mohou tábořit pouze za doprovodu dospělých osob. Ubytovaný na důkaz oprávněného užívání Autokempu Sykovec na své zařízení (stan, karavan) viditelně umístí identifikační číslo, které obdrží na recepci po zaplacení pobytu. Záloha na identifikační číslo činí 50 Kč. Ubytovaný je též povinný označit svůj dopravní prostředek (auto) na snadno viditelném místě dokladem o zaplacení s délkou pobytu, které obdrží v recepci.
 2. Užívání Autokempu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 3. Prodloužení pobytu musí být provedeno do 11:00 hodin v den, kdy končí povolení ke stanování.
 4. Každý občan musí uvolnit prostor poslední den povoleného pobytu do 11:00 hodin. Neučiní-li tak ve stanové době, může správa Autokempu účtovat pobyt za následující den.
 5. Za již zaplacený pobyt se peníze nevrací.
 6. Není dovoleno táboření bez zaplacení poplatku za stanování.  Po neuposlechnutí výzvy kontrolního orgánu k vyzvednutí povolení ke stanování, bude požadován paušální poplatek 200 Kč za osobu a den, osoba bude vyzvána k opuštění celého prostoru Autokempu Sykovec.
 7. Autokemp Sykovec není provozovatelem pojištěn. Ubytovaní jej využívají na vlastní nebezpečí.
 8. Provozovatel kempu neručí za peníze, osobní doklady ani jiné cenné věci uložené ve stanech či osobních automobilech.
 9. Při odjezdu z Autokempu Sykovec se občan prokáže příslušnému pracovníku dokladem o zaplacení všech poplatků a vrátí na recepci identifikační číslo, za které mu bude vyplacena příslušná záloha 50 Kč.
 10. Všichni občané musí dbát o čistotu a pořádek a šetřit rekreační zařízení. Autokemp Sykovec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů, proto je nutné respektovat podmínky dané jejím statutem. Za škody způsobené na majetku – ubytovacím zařízení, za poškozování porostů, kácení stromů, odpovídá občan podle platných přepisů. Také poškozování a znečišťování lesního porostu mimo oblast Autokempu Sykovec je zakázáno a bude postiženo.
 11. Odpadky všeho druhu je občan povinen dát na vyhrazená místa a do určených nádob. Po opuštění užívaného prostoru pro stanování okolí nesmí zůstat žádný materiál a odpadky.
 12. V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin musí být v ubytovacím zařízení klid. Klid je nutno zachovávat i během dne, nerušit občany křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním reprodukované hudby. Limity stanoveny příslušnými předpisy.
 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru.
 14. Pálení ohňů je povoleno jen na vyhrazených a označených ohništích za dodržování všech požárně bezpečnostních nařízení. Porušení bude postihováno. Vařiče a topidla se musí používat při dodržení bezpečnostních opatření. V ubytovacích zařízeních jej přísný zákaz kouření.
 15. V celém zařízení Autokempu Sykovec je nutno šetřit pitnou vodou.
 16. V hlavní sezóně je prostor kempu rozdělen na sekci pro rekreanty a rybáře. Prostor pro rybáře je vyznačen červenými pruhy na stromech a je v něm povoleno stanování pouze rybářům.
 17. V hlavní sezóně je rybník Sykovec rozdělen žlutými bójemi na část pro rybáře a pro rekreanty.
 18. Parkování automobilů ve vzdálenosti menší jak 8 m od vodní plochy je zakázáno.
 19. Rychlost v kempu je omezena na 15 Km/hod.
 20. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele a na vodítku, a to v celém areálu kempu.
 21. Používání loveckých zbraní, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin není
 22. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto provozním řádem.
 23. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu Autokempu Sykovec. Každá osoba, která poruší provozní řád kempu, bude z areálu kempu a ubytovací jednotky vykázána bez náhrady.
 24. Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených věcech rozhodne správce Autokempu Sykovec.

Provozní řád vydán dne 7. 3. 2018

Vlasta Petrová

provozovatel Autokempu Sykovec